Prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić

znanstvena savjetnica

Diplomirala je 1996. na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2007. godine doktorirala na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za inovaciju Infraredizajn dobila je državnu nagrade za znanost za 2010. godinu za znanstveno otkriće i Nagradu Nikola Tesla za najbolju hrvatsku inovaciju 2012. godine te više od 100 prestižnih svjetskih nagrada koje ravnopravno dijeli sa suradnicima.

Dekanica je Tehničkog veleučilišta u Zagrebu od 2021., na kojem je zaposlena od 2002. godine. Predaje u dopunskom radu na Sveučilištu Sjever na diplomskom i doktorskom studiju. Kao vanjska suradnica predaje na doktorskom studiju Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i na doktorskom studiju Alma Mater Europaea u Mariboru.

Tajnica je odjela grafičkog inženjerstva Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u mandatu 2022. – 2026. Osnivačica je i članica uredništva časopisa Polytechnic & Design u izdanju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Voditeljica je i urednica zbornika stručno-znanstvenog skupa Tiskarstvo i dizajn koji se održava pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije teh- ničkih znanosti. Članica je više stručnih vijeća i stručnih povjerenstava. Redovita je članica Hrvatskog dizajnerskog društva.

Stalna je sudska vještakinja za grafičku tehnologiju, dizajn, rukopise, dokumente, vrijednosne papire, novac, slike, kreditne i druge kartice.

Sudjelovala je u deset znanstvenih, stručnih i tehnoloških projekata koje su odobrili Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Hrvatska zaklada za znanost. Sa suradnicima ima registrirana četiri patenta u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. Aktivno je sudjelovala u razvoju nastavnog plana i programa Informatičko-računarskog odjela TVZ-a, koncipirala je program smjera Informatički dizajn na stručnom i diplom- skom studiju informatike. Uvela je brojne kolegije iz područja dizajna, web-dizajna, 3D modeliranja, vizualnoga komuniciranja, sigurnosne grafike i inovacija na kojima predaje. Sudjelovala je u pokretanju novog studijskog programa Informacijska sigurnost i digitalna forenzika TVZ-a te na internacionalizaciji navedenog studijskog programa. U dva man- data bila je voditeljica stručnog studija informatike i u dva mandata pročelnica Informatičko računarskog odjela TVZ-a.

Autorica je udžbenika Sigurnosna grafika u izdanju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Objavila je brojne stručne radove od kojih su i oni u suradnji sa studentima TVZ-a (CROSBI Profil: 34737, MBZ: 264064). Autorica je mnogih vizualnih identiteta, plakata i ambalaže za širok spektar klijenata. Sudjelovala je na samostalnim izložbama te na skupnim međunarodnim i domaćim žiriranim izložbama iz područja dizajna i inovacija. Organizirala je izložbe studentskih radova u priznatim galerijama Grada Zagreba i potaknula prijavljivanje studenata i nastavnika na izložbama inovacija u zemlji i u svijetu. Vodila je projekt u kojem su sudjelovali studenti informatičkog dizajna Techno Past Techno Future: European Researchers’ Night (TPTF_ERN) Marie S. Curie European Rese- arch Night, EU Framework Programme for Research and Innovation 2018. i 2019. godine.